On vols anar?
On vols anar?
El teu origen
La teua destinació

Aviso Legal

Este sitio web foi creado por Autobuses Playa de San Juan, S.A. (Auplasa) coa finalidade de facilitar ao público en xeral o coñecemento das actividades desenvolvidas polas empresas que forman parte do Grupo SuBús, así como dos produtos e servizos que ofrecen.

O Grupo SuBús é un Grupo de Empresas cuxa sede principal está na provincia de Alacante e que ten como actividade principal o transporte de viaxeiros por estrada, aínda que esta non é a única actividade, xa que tamén ten presenza noutras actividades de servizos como a Publicidade. Limpeza e Mantemento de Instalacións. O Grupo SuBús está formado polas seguintes empresas:

 

Empresa Actividade Enderezo CIF
Subús Grupo de Transporte S.L. Contabilidade, Auditoría e Asesoría Fiscal Avda. Denia, 155 03015 – Alicante B54347265
Autobuses Playa de San Juan, S.A. (AUPLASA) Contabilidade, Auditoría e Asesoría Fiscal Avda. Denia, 155 03015 – Alicante A03002094
Marco y Sánchez Transportes Urbanos, S.A. (MASATUSA) Transporte Terrestre C/ Aparisi Guijarro, 14 03014 – Alicante A03024973
Automóviles la Alcoyana, S.A. Transporte Terrestre Avda. Denia, 155 03015 – Alicante A03008158
Sección Automóvil, S.L. Transporte Terrestre C/ Fortuny, 17 03009 – Alicante B03413911
Autocares Molla, S.A. Transporte Terrestre Avda. Denia, 155 03015 – Alicante A03039658
Autobuses del Triángulo, S.L. Transporte Terrestre Avda. Denia, 155 03015 – Alicante B53076709
Transporte Urbano de Alcoy, S.A. (TUASA) Transporte Terrestre C/ Fila Navarros, S/N 03801 – Alcoy A03146958
UTE SuBús Grupo de Transporte S.L. Nicolás López Jiménez, S.L. Transporte Terrestre Federico García Lorca s/n (Estación de Autobuses) 02001 Albacete U02485977
Publicidad Alicantina, S.A. (PUBLIASA) Publicidade e actividades relacionadas Avda. Denia, 155 03015 – Alicante A03291937
UTE Publicidad Alicantina S.A. Promedios Exclusivas de Publicidad S.L. Publicidade e actividades relacionadas Avda. Denia, 155 03015 – Alicante U54311261
Servicios Auxiliares de Mantenimiento, S.L. (SAMSA) Outras actividades empresariais Avda. Denia, 155 03015 – Alicante B03428992
Mediterránea de Tecnologías S.L.U. Servizos de telecomunicacións Avda. Jaime II, 2 Bajo Izq 03002 – Alicante B54469242
Vectalia Seguridad S.L.U. Seguridade Avda Denia, 155 03015 – Alicante B54493945
Gestión Integral de Aparcamientos y Servicios S.L.U. Outras actividades Aparisi Guijarro, 14 – 03014 – Alicante B53772943
Mantenimiento y Servicios Vectalia, S.L. Outras actividades Avda. Denia, 155 – 03015 – Alicante B54607478(1) La Actividad se corresponde con la establecida por la Agencia de Protección de Datos siendo Autobuses Playa de San Juan, S.A. la que actúa como cabecera del Grupo.

 

A titularidade dos sitios web www.subus.es, é un dominio de Internet cuxa titularidade corresponde a Autobuses Playa de San Juan, S.A. (Auplasa), inscrita no Rexistro Mercantil de Alacante, Tomo 711, Libro 289, Sección 3, Folio 45, Folio no 5716, Inscrición 1, CIF A03002094, domicilio social en Avda. de Denia, 155 (03015 – Alacante) e enderezo O enderezo de correo electrónico deste sitio, cliente@subus.es www.publiasa.es, é un dominio de Internet propiedade de Publicidad Alicantina, S.A. (Publiasa), inscrita no Rexistro Mercantil de Alacante, Tomo 926, Libro 402, Sección 3, Folio 8, Folla no 8932, CIF A03291937, domicilio social en Avda. de Denia, 155 (03015 – Alacante) e enderezo de correo electrónico para este sitio, publiasa@subus.es.

 

Contidos: Os contidos que forman parte de cada unha das empresas do Grupo SuBús son facilitados por estas a Auplasa para a súa publicación. Auplasa realiza todos os esforzos para manter actualizados os contidos ofrecidos a través deste sitio web, sen que iso supoña a ausencia de erros nin no acceso á web nin nos seus contidos, nin que estea actualizado. Auplasa adopta en todo momento as medidas que considere máis oportunas para garantir o acceso aos seus contidos así como a súa actualización. Auplasa non se fai responsable das consecuencias que poidan derivarse de erros nos contidos que poidan aparecer neste sitio web facilitados por terceiros. Auplasa resérvase o dereito de realizar modificacións ou actualizacións dos seus contidos en calquera momento e sen previo aviso. O contido que se puidese descargar no terminal do usuario non supón en ningún caso a existencia de relación ou obriga contractual algunha. Os contidos non están aloxados nos servidores de Auplasa, senón nos servidores do seu provedor ALC Internet Sistemas, S.A.

 

Dereitos de Propiedade Intelectual: Todo o contido deste sitio web, así como os programas informáticos necesarios para o seu funcionamento, acceso e uso, están protexidos pola lexislación vixente en materia de propiedade intelectual. Os dereitos de propiedade intelectual deste sitio web e os distintos elementos nela contidos son propiedade de Auplasa ou foron autorizados para o seu uso. Queda prohibida a modificación, copia, reprodución, descarga, transmisión, distribución ou transformación dos contidos deste sitio sen a autorización do propietario ou se está legalmente permitido. O acceso ao sitio web non suporá en ningún caso a adquisición de ningún dereito de propiedade sobre os contidos que nel aparecen. Algúns dos contidos deste sitio web pódense descargar no terminal do usuario, sempre que sexa para uso privado e sen ningún tipo de finalidade comercial.

 

Exclusión de responsabilidade: o acceso a este sitio e o uso que se faga dos contidos publicados nel é responsabilidade exclusiva da persoa que o faga. Auplasa non será responsable de ningunha consecuencia, dano ou prexuízo que se puidese derivar do devandito acceso ou uso dos seus contidos. Auplasa resérvase o dereito de emprender accións legais contra usos non autorizados ou inadecuados dos contidos publicados neste sitio, así como contra a infracción dos dereitos de Propiedade Intelectual ou Industrial. Como parte dos contidos deste sitio, pódense ofrecer ligazóns, directa ou indirectamente, a recursos ou sitios de Internet que se atopan fóra deste sitio web. A presenza destes enlaces terá unha finalidade meramente informativa, non constituíndo en ningún caso invitación para contratar produtos ou servizos ofertados na páxina web de destino. Auplasa non se fai responsable dos contidos dos sitios web aos que poida enlazar fóra das súas páxinas, nin dos danos ou perdas que se poidan ocasionar pola conexión ou uso de calquera contido, produto ou servizo dispoñible nos sitios web aos que se poida vincular. aqueles aos que van dirixidas as ligazóns. Auplasa requirirá dos propietarios dos sitios web de destino accesibles a través dos enlaces existentes no sitio www.subus.es o compromiso necesario de que os seus contidos non sexan ameazantes, obscenos, difamatorios, pornográficos, xenófobos, nin atentados contra a dignidade. persoa ou dos dereitos do menor, contrarias á lexislación vixente e en xeral, cuxos contidos non inciten nin constitúan á comisión de infracción penal. Auplasa non pode garantir a dispoñibilidade e o correcto funcionamento dos enlaces a outros sitios web desde o sitio web de SuBús. Auplasa non se fará responsable dos danos e prexuízos de calquera tipo que puidesen derivarse pola falta de dispoñibilidade do sitio www.subus.es ou de calquera dos seus contidos. Este aviso legal só é de aplicación aos contidos existentes na páxina web www.subus.es, e non é de aplicación en ningún caso aos contidos recollidos ou aos servizos prestados desde sitios web de terceiros aos que se accedeu desde o sitio web www.subus.es. .subus.es.

 

Seguridade: Auplasa non se fai responsable dos posibles erros de seguridade que se poidan producir, nin dos posibles danos que se poidan ocasionar ao sistema informático do usuario (software e hardware) ou aos ficheiros almacenados nel, como consecuencia da presenza de virus en terminal do usuario utilizado para conectarse aos servizos e contidos de www.subus.es, dun mal funcionamento do navegador ou do uso de versións non actualizadas do mesmo en particular e en xeral do mal funcionamento ou non actualización de calquera programa necesario para o funcionamento do navegador.

 

Uso da información persoal: O cliente poderá facilitarnos voluntariamente información persoal, ben a través de determinados formularios de recollida de datos incluídos nas distintas seccións do sitio web, ben a través dos enderezos de correo electrónico habilitados para tal fin. De conformidade co disposto na Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, informámoslle de que a facilitación de calquera dato de carácter persoal a través dos distintos formularios e enderezos de correo electrónico deste sitio web implica a aceptación e consentimento dos mesmos. tratamento nos termos indicados nesta política de privacidade. Os datos persoais recollidos serán tratados, tanto automatizados como, no seu caso, convencionais, e incorporados e conservados en determinados ficheiros propiedade de Auplasa, todos eles debidamente inscritos no Rexistro Xeral de Protección de Datos. En xeral, as finalidades da recollida e tratamento dos seus datos persoais son contactar cos nosos clientes, responder e xestionar adecuadamente as consultas, comentarios ou suxestións enviadas por eles, xestionar tarefas básicas de administración, atender e xestionar adecuadamente as solicitudes de orzamento que recibimos. enviadas a través deste medio, obter a súa opinión sobre a satisfacción co servizo, informar sobre novidades, produtos e servizos relacionados con Auplasao con empresas relacionadas con el que poidan ser do seu interese, realizar os trámites necesarios para a súa participación na selección de persoal. procesos que ofrece a empresa e xestionar adecuadamente a súa participación en concursos, sorteos e promocións ofertadas por Auplasa a través deste medio.

 

En canto ao tratamento dos seus datos con fins de promoción ou publicidade, facilitaráselle ao afectado, xunto co correspondente formulario de recollida de datos, o procedemento axeitado, sinxelo e gratuíto, para que libremente manifeste a súa oposición ao respecto. Os destinatarios da información facilitada serán o persoal responsable da empresa Responsable do Ficheiro correspondente, comunicándose ao cliente, en cada caso concreto e expresamente, quen son os destinatarios concretos da información facilitada, comprometéndose ao uso dos datos. sempre, respectar a súa confidencialidade e utilizalos de acordo coas finalidades indicadas.

 

Calquera cliente rexistrado poderá, en calquera momento posterior, nos termos establecidos na normativa de protección de datos vixente en cada momento, revogar a autorización outorgada para o tratamento de datos persoais. O exercicio dos dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición poderá realizarse, de conformidade co disposto na normativa vixente, mediante solicitude dirixida ao noso enderezo de correo electrónico establecido para o efecto: cliente@subus.es ou á dirección enderezo postal: Avda. de Denia, 155 (03015 – Alacante), achegando en todo caso fotocopia do D.N.I ou documento equivalente en vigor en dereito que permita acreditar a súa identidade.

 

O cliente será responsable, en todo caso, da veracidade dos datos facilitados, reservándose Auplasael o dereito de excluír dos servizos rexistrados a todo cliente que facilitase datos falsos, sen prexuízo das demais accións que lle sexan de aplicación en dereito. O cliente é responsable de comunicar calquera modificación dos datos persoais facilitados. Auplasa cumprirá co establecido na normativa vixente en canto ao deber de cancelar os datos de carácter persoal que xa non sexan necesarios para a finalidade ou fins para os que foron recollidos, bloqueándoo, para poder facer fronte ás posibles responsabilidades derivadas do tratamento de os datos, e só durante os prazos de prescrición das ditas responsabilidades. Unha vez transcorridos estes períodos, esta información eliminarase definitivamente mediante métodos seguros. Os menores de 14 anos non deben enviar ningunha información persoal sen o consentimento dos seus pais ou titores. Auplasa non se fai responsable de ningunha información persoal enviada por menores de 14 anos sen a debida autorización.