On vols anar?
On vols anar?
El teu origen
La teua destinació

Política de Privacidade

Introdución

A presente Política de Privacidade (en diante Política de Privacidade) ten por obxecto informar aos usuarios que visiten o noso sitio web sobre as condicións do Grupo Vectalia que se aplican a todos os datos persoais que trata, así como os dereitos que asisten aos interesados ​​(titulares deses datos), e a forma en que poden exercelas.

 

Procesador de datos

A corporación empresarial Vectalia, como responsable do tratamento dos datos persoais, dispón dos seguintes datos de identificación e contacto:

  1. Identidade do controlador: Vectalia Business Corporation
  2. NIF/CIF: A03002094
  3. Inscrita no Rexistro Mercantil de Alacante Tomo 711, Libro 289, Sección 3, Folio 45, Folla No 5716, Inscrición 1
  4. Enderezo: Avda. de Denia, 155
  5. Correo electrónico: cliente@vectalia.es
  6. URL: www.vectalia.es

 

Delegado de Protección de Datos

Los datos de contacto del Delegado de Protección de Datos del Grupo Vectalia son:

Dirección: C/ Aparisci 14
Correo electrónico: cliente@vectalia.es

 

Tratamento de datos

Grupo Vectalia comprométese a tratar os seus datos de forma confidencial e de acordo cos requisitos establecidos na lexislación aplicable en materia de protección de datos, fundamentalmente o Regulamento 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas en materia de protección de datos. o tratamento dos datos persoais e a circulación destes datos (RGPD), a Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal (LOPD) e a súa normativa de desenvolvemento, así como a Lei 34/2002, do 11 de xullo. , sobre Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico (LSSI).

Os datos persoais serán tratados de forma xusta, lícita e transparente en relación co interesado, e serán recollidos para fins específicos, explícitos e lexítimos, polo que non poderán ser tratados de forma incompatible coas ditas finalidades.

Os datos recollidos de cada interesado serán adecuados, relevantes e non excesivos en relación ás finalidades correspondentes a cada caso, e actualizaranse sempre que sexa necesario.

Nos casos en que sexa preceptivo segundo a lexislación aplicable, deberá obterse o consentimento dos interesados ​​antes da recollida dos seus datos.

 

Dereitos dos interesados

Calquera interesado poderá retirar o seu consentimento en calquera momento no que este fose concedido para o tratamento dos seus datos. A retirada deste consentimento en ningún caso condiciona a execución dos contratos dos que sexa parte nin as relacións xeradas con anterioridade.

No caso de comunicacións comerciais, os interesados ​​poderán retirar o seu consentimento automaticamente accedendo á ligazón ou marcando a caixa que así o indica en cada unha destas comunicacións, ou ben mediante o formulario correspondente nas aplicacións ou páxinas web.

O interesado tamén poderá revogar o consentimento prestado, así como exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidade e limitación, e en xeral consultar todas as cuestións relacionadas co tratamento dos seus datos persoais, ante o Delegado de Protección de Datos. enviando un correo electrónico a cliente@vectalia.es (A/A. Responsable de Tratamento de Datos – Secretaría Xeral), ou por correo.

Tamén ten a posibilidade de dirixir a súa solicitude ou consulta ao Delegado de Protección de Datos do Grupo Vectalia, especialmente cando considere que non obtivo a plena satisfacción no exercicio dos seus dereitos, mediante o envío dun correo electrónico ao enderezo cliente@vectalia.es, ou por correo adxuntando copia do documento que acredite a súa identidade ou representación.

Tamén pode presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos, para a que dispón da información necesaria en: http://www.agpd.es.

 

Período de conservación de datos

Os datos persoais tratados conservaranse mentres sexan necesarios para o cumprimento da finalidade para a que foron recollidos, e despois durante os prazos de conservación legalmente exixibles para atender as posibles responsabilidades que puidesen derivarse da dita finalidade e do tratamento dos datos, tempo durante o que permanecerá bloqueado, gardado unicamente a disposición das Administracións Públicas, e Xuíces e Xulgados, para atender as devanditas responsabilidades. Unha vez cumpridos estes prazos, os datos serán destruídos.

 

Finalidades, lexitimidade, destinatarios e orixe dos datos

Os datos persoais dos que é responsable Vectalia proceden de distintas fontes, segundo se describe ao longo desta Política de Privacidade, para os fins que se indican a continuación, na medida en que exista unha base legal para cada tratamento.

 

Formulario APPbus

Finalidade: Xestionar a subscrición para enviar comunicacións con información sobre incidencias e información relacionada co servizo Vectalia en función da localización xeográfica do interesado.

Lexitimación: O consentimento do interesado ao subscribirse ao envío de información a través do noso formulario.

Destinatarios: Non se cederán datos a terceiros, salvo obriga legal.

 

Formulario de suxestións e reclamacións

Finalidade: Xestionar e resolver as suxestións e queixas que nos envíes a través do formulario da web do grupo.

Lexitimación: O consentimento do interesado.

Destinatarios: Non se cederán datos a terceiros, salvo obriga legal.

 

Formulario de consultas e recoñecementos

Finalidade: Xestionar as consultas ou agradecementos que se nos envíen nun formulario da web do grupo.

Lexitimación: O consentimento do interesado para tramitar as súas solicitudes.

Destinatarios: Non se cederán datos a terceiros, salvo obriga legal.

 

Formulario de subscrición da oferta de emprego

Obxecto: Xestionar a participación espontánea dos candidatos nos procesos de selección de persoal do grupo Vectalia e nas futuras ofertas de emprego e/ou vacantes que poidan xurdir.

Lexitimación: O consentimento do interesado.

Destinatarios: Non se cederán datos a terceiros, salvo obriga legal.

 

Portal de empregados

Obxecto: Xestionar a subministración de información e servizos de interese para os empregados do Grupo Vectalia, incluíndo o acceso á información persoal, como nóminas, certificados de ingresos e retencións, ou control de reloxo, entre outros.

Lexitimación: A execución dun contrato no que o interesado é parte e o interese lexítimo do Grupo Vectalia.

Destinatarios: Non se cederán datos a terceiros, salvo obriga legal.

 

Redes sociais

Finalidade: Xestionar o rexistro de usuarios e as solicitudes que poidan presentar a través das redes sociais, xestionar a presenza do Grupo Vectalia nas redes sociais, informar sobre actividades, produtos ou servizos, e calquera outra finalidade que a normativa de redes sociais permita (Twitter). , Facebook, Instagram, YouTube). En ningún caso se utilizarán as contas ou perfís dos seguidores ou usuarios das redes sociais para enviar comunicacións comerciais de xeito individual.

Lexitimación: O consentimento do interesado.

Destinatarios: Non se cederán datos a terceiros, salvo obriga legal.

 

Datos de navegación e Política de Cookies

As visitas á web do Grupo Vectalia realízanse de forma anónima. Só no caso de que o usuario acceda a algún dos servizos da páxina web que teñan xestións ou procedementos específicos terá que facilitar os datos persoais imprescindibles para a prestación do servizo solicitado.

Vectalia Group non utiliza cookies para recoller información do usuario, nin rexistra enderezos IP de acceso. Só se utilizan cookies propias de sesión con fins técnicos (aquelas que permiten ao usuario navegar polo sitio web e utilizar as diferentes opcións e servizos que nel existen).

O portal web contén ligazóns a páxinas web de terceiros, cuxas políticas de privacidade non están relacionadas con esta. Ao acceder a estes sitios web pode decidir se acepta as súas políticas de privacidade e cookies. En xeral, se navega por Internet pode aceptar ou rexeitar as cookies de terceiros desde as opcións de configuración do seu navegador.

 

Menores

No caso de menores de catorce anos, é necesario o consentimento dos pais ou titores para o tratamento dos seus datos persoais, polo que se es menor de catorce anos e accedeu a este sitio web sen avisar os seus pais ou titores non cubra ningún formulario, nin proporcionarnos datos persoais por ningún outro medio.

 

Datos facilitados polo usuario

Os datos persoais solicitados nos formularios son necesarios para xestionar as súas solicitudes e/ou prestarlle os servizos contratados, polo que se non nos facilita ou non acepta esta Política de Privacidade, non poderemos atenderlle correctamente ou proporcionarlle o servizo solicitado.

É importante, para que poidamos manter os seus datos persoais actualizados, que nos informe sempre que se produza algunha modificación dos mesmos.

Os datos facilitados polo interesado presumiranse correctos, polo que, no caso de que se constaten que son erróneos, Grupo Vectalia declina calquera responsabilidade pola incorrecta execución ou non execución das súas solicitudes ou do contrato do que sexa parte. .

Así mesmo, o interesado é responsable da veracidade dos datos facilitados, reservándose Grupo Vectalia o dereito a excluír dos servizos que presta a calquera interesado que facilitase datos falsos, sen prexuízo das demais actuacións que procedan legalmente.

Non somos responsables da política de privacidade dos datos persoais que pode proporcionar a terceiros a través das ligazóns dispoñibles no noso sitio web.

Categorías especiais de datos

Non debe facilitarnos nos campos de texto libre dos formularios do noso sitio web ou das nosas aplicacións ningún dato persoal que poida ser clasificado como especialmente protexido, como datos persoais que revelen a raza, orixe étnica ou racial, opinións políticas, relixiosas ou filosóficas. conviccións ou crenzas, ou afiliación sindical, datos xenéticos, datos biométricos, datos relativos á saúde física ou mental, datos relativos á vida sexual ou orientacións sexuais dunha persoa física, datos relativos a condenas ou delitos penais.

No caso de que Grupo Vectalia requira en calquera momento esta información, solicitará o consentimento expreso do titular deses datos (xa sexa mediante declaración ou ben mediante unha clara acción afirmativa), para recoller e utilizar esa información, comunicándolle previamente ao titular. e de forma inequívoca, a finalidade da recollida e tratamento da devandita información.

No caso de que, sen ter sido solicitada por Grupo Vectalia, a devandita información sexa comunicada voluntariamente polo usuario á citada entidade, a devandita comunicación suporá un acto explícito do usuario que implica a existencia dunha manifestación de consentimento expreso por parte do usuario respecto do o tratamento dos seus datos por parte do Grupo Vectalia.

 

Modificación da Política de Privacidade

Esta Política de Privacidade pode variar en función das esixencias lexislativas ou de autorregulación, polo que recoméndase aos usuarios da nosa web que a visiten periodicamente e, en todo caso, cada vez que nos vaian facilitar os seus datos (modificouse por última vez o día 25 de maio de 2018).